Games
Tests
Video TrainingNieuw
Blog
Over

Menu
Start game

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Ik heb nog geen gratis account

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 21 maart 2020


Welkom bij BrainGymmer.com
De webpagina's beschikbaar op www.braingymmer.com en alle subdomeinen daarvan (de "Site") zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Dezzel Media B.V. , (het "Bedrijf", de "Vennootschap" , "ons", "wij", en "onze" ), een onderneming uit Almere, Nederland, en worden benaderd door u en / of uw vertegenwoordigers, personeel, of rechthebbenden (de "Gebruiker", "gebruiker", "u" of "uw") onder de volgende voorwaarden. Al onze programma's, spelletjes en diensten (zoals nader beschreven op de site) (de "Diensten") worden beheerst door de Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden", de " Algemene Voorwaarden" of de "Overeenkomst"). U bevestigt middels gebruik van de dienst dat u tenminste 18 jaar oud bent en dat u wettelijk deze overeenkomst mag aangaan. Dit is een wettelijk bindende overeenkomst.  Indien u deze overeenkomst niet begrijpt of het niet eens bent met de overeenkomst of het privacybeleid, dient u onmiddellijk de website te verlaten en niet meer gebruik te maken van de diensten.

We kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden herzien of actualiseren. Als we de Algemene Voorwaarden bijwerken of herzien, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via e-mail op uw meest recent opgegeven e-mail adres, of door het plaatsen van de bijgewerkte of herziene Algemene Voorwaarden op de site. Uw gebruik van de Site na een dergelijke update of herziening vormt uw akkoord te volgen en worden gebonden door de Algemene Voorwaarden als bijgewerkt of herzien. U kunt de meest actuele Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment opvragen door te klikken op de "Algemene Voorwaarden" link aan de onderkant van de homepage van de site. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek de Algemene Voorwaarden te bekijken.

Als u handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden, kunnen  wij overgaan tot beëindiging van alle accounts die u hebt ingesteld op de Site (uw "Account (s)"). U erkent dat het bedrijf niet verplicht is om u in dit geval in kennis te stellen voordat uw account (s) beëindigd worden.


Inhoud van de site 
U bent geïnformeerd dat alle materialen weergegeven of uitgevoerd op de Site (met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, games, applicaties, nieuwsartikelen, foto's, beelden, illustraties, audio-en videoclips, gezamenlijk de "content" of "inhoud") ons intellectuele eigendom vormen en dienovereenkomstig worden beschermd door auteursrecht en / of merkenrecht, op grond van Nederlandse wetten, internationale verdragen en andere wetten. De site en de inhoud mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Het is niet toegestaan geheel of gedeeltelijk de site , de inhoud , software, materialen of diensten te wijzigen, publiceren, verspreiden, participeren in de overdracht of verkoop ervan,  te reproduceren (tenzij anders bepaald in de Algemene Voorwaarden), het maken van afgeleide werken op basis van, distribueren, uitvoeren, weergeven, of te exploiteren op welke wijze dan ook.

U zult zich houden aan alle auteursrechtelijke kennisgevingen, informatie, en beperkingen vervat in de inhoud die toegankelijk is via de site. U verkrijgt toegang tot de inhoud, en andere items die worden weergegeven op de site uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Je mag de inhoud niet opslaan, in welke vorm dan ook, van de site, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan op de site. Downloaden, kopiëren of opslaan van welke inhoud dan ook is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, of van andere auteursrechthebbenden die van tevoren kunnen worden geïdentificeerd in het auteursrecht van dergelijke content. Uw gebruik of toegang van de site verleent u geen enkel recht in of op het intellectuele eigendom van de Vennootschap of van een derde partij. 

U gaat ermee akkoord geen pogingen te ondernemen de site, programmatuur of content te kraken.  U begrijpt dat alle patronen, logaritmen, algoritmen, modellen en gegevens in het systeem, de games en in de servers , vertrouwelijke informatie van de Vennootschap zijn en "bedrijfsgeheim" vormen zoals bij wet gedefinieerd.


Registratie
Wanneer u de gratis registratie voltooid bent u aangemeld voor de nieuwsbrief en heeft u toegang tot bepaalde content en diensten op de site. U bent verplicht aan de vennootschap nauwkeurige, volledige en bijgewerkte registratie informatie te verstrekken. Doet u dit niet dan geldt dit als een schending van de Algemene Voorwaarden, hetgeen kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account (s). 

Het is de  Gebruiker niet toegestaan (I) een naam van een andere persoon te selecteren of te gebruiken als een BrainGymmer gebruikersnaam met de bedoeling zich voor te doen als die persoon of (II) een naam te gebruiken als een BrainGymmer gebruikersnaam waarop rechten berusten van een andere persoon dan de Gebruiker zonder de toestemming. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om registratie te weigeren, of een gebruikersnaam naar eigen goeddunken te annuleren. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden voor de Account (s). 

U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw account (s) en voor de beveiliging van uw computer systemen. U gaat ermee akkoord  de Vennootschap te vrijwaren voor oneigenlijk of illegaal gebruik van uw account (s),  met inbegrip van maar niet beperkt tot illegaal of oneigenlijk gebruik door iemand die toestemming heeft gekregen om uw account (s) te gebruiken. Uw account (s) is / zijn onderworpen aan beëindiging indien u of iemand anders uw account (s) gebruikt in strijd met de Algemene Voorwaarden. 


Toestemming e-mail ontvangen 
Als u zich registreert om de Site en Diensten te gebruiken, geeft u hierbij toestemming om periodieke nieuwsbrieven en andere vormen van e-mail communicatie van bedrijf te ontvangen, met inbegrip van kwesties van de klantenservice, nieuwe product aanbiedingen en andere zaken te ontvangen. U kunt ervoor kiezen om u af te melden van een bepaalde nieuwsbrief of aankondiging van e-mailcorrespondentie, maar de Vennootschap behoudt zich het recht voor om u  op elk gewenst moment een email te sturen over kwesties met betrekking tot uw account en uw gebruik van de Site en Service. 


Kosten en betaling
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De Gebruiker betaalt de van toepassing zijnde vergoedingen, zoals beschreven op de site in verband met de diensten geselecteerd door de Gebruiker. De kosten van de diensten staan duidelijk vermeld op de Upgrade Page / Betalingspagina op de website.  De Vennootschap behoudt zich het recht voor om op elk moment haar prijslijst te wijzigen. U kunt de betaling voldoen met de op de site aangeboden betalingsmethoden, zoals iDeal, paypal of een geldige creditcard die op uw eigen naam staat of waarvoor u gemachtigd bent deze te gebruiken voor dergelijke doeleinden.  Na afronding van de betaling ontvangt u hiervan direct een bevestiging per e-mail.


Licentie 
Als tegenprestatie voor uw akkoord met de Algemene Voorwaarden, verleent het bedrijf u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de site en gerelateerde inhoud onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de Algemene Voorwaarden van de Dienst of andere voorwaarden als vermeld worden op de site. 


Toegang tot de diensten 
Onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, kan het bedrijf bepaalde diensten aanbieden die worden geselecteerd door de Gebruiker door het proces op de Site , uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de Gebruiker, en niet voor het gebruik of ten behoeve van een derde partij. Diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, alle diensten die de Vennootschap verricht voor de Gebruiker, alsmede het aanbieden van inhoud op de site. De Vennootschap kan de diensten veranderen, opschorten of stopzetten op elk gewenst moment, met inbegrip van de beschikbaarheid van een feature, database, of de inhoud. De Vennootschap kan ook beperkingen opleggen op bepaalde features en diensten of op de toegang van de Gebruiker tot delen of het geheel van de Diensten zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. 

Gebruiker verklaart dat Indien de Gebruiker een individu is (dus niet een entiteit), de Gebruiker ten minste 18 jaar is.  Gebruiker verklaart tevens dat indien de Gebruiker een entiteit is , alle gebruikers van gebruikersnaam en wachtwoord van de Gebruiker ten minste 18 jaar oud zijn. Evenzo, indien de Gebruiker een entiteit is, verklaart u dat u bevoegd bent voor de account (s), het vaststellen van toegang, en het gebruik van de site en het aangaan en betalen voor de producten en diensten op naam van de Gebruiker. U verklaart tevens dat het u wettelijk is toegestaan om de Diensten te gebruiken en u op de site te begeven, en u neemt de de volledige verantwoordelijkheid voor de selectie en het gebruik van de Diensten en de toegang tot de site. De Algemene Voorwaarden zijn ongeldig waar verboden door de wet, en het recht op toegang tot de Site en Services kan worden ingetrokken in dergelijke jurisdicties. 
Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle apparatuur en aanverwante diensten die nodig zijn om verbinding te maken met of toegang te krijgen tot de site of anderszins de Diensten te gebruiken, waaronder, zonder beperking, computers, modems, routers, hardware, software, internet services en telefoniediensten.  Gebruiker is er zelf voor verantwoordelijk te zorgen dat dergelijke apparatuur of nevendiensten verenigbaar zijn met de Diensten. 


Beëindiging en retourneren 
U kunt de diensten geheel of gedeeltelijk beëindigen en ten alle tijden, door op te zeggen binnen uw account scherm link of door een email te sturen naar support@braingymmer.com. De Vennootschap kan ook de diensten en toegang tot de Site beëindigen of opschorten, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, indien de Gebruiker zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden. Eventuele vergoedingen betaald aan of toekomend aan de Vennootschap in dit kader worden niet terugbetaald. 


Gevolgen van beëindiging 
Bij beëindiging van de  Account (s), zullen wij onmiddellijk het recht van de Gebruiker op de dienst staken, en de toegang tot de site en alle inhoud zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden. Alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden, die door hun aard de beëindiging behoren te overleven, zullen de beëindiging overleven, inclusief, zonder beperking, eigendomsbepalingen, afwijzing van aansprakelijkheden, vergoedingen, medische disclaimers, beperkingen van de aansprakelijkheid en diversen. 


Links naar andere websites en diensten 
Deze site bevat links naar andere websites. De Vennootschap doet geen uitspraken over deze websites, is niet verantwoordelijk voor deze websites, en heeft geen controle over de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, inhoud, bijbehorende koppelingen, privacy en veiligheid praktijken, middelen of diensten in verband met een site van derden. U bent ermee akkoord dat de Vennootschap niet aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard in verband met uw gebruik van content van derden. Links en de toegang tot deze sites zijn bedoeld voor uw gemak en indien u kiest voor deze andere sites erkent u dat u dit vrijwillig doet en alle risico's draagt.


Beperkingen 
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor al haar activiteiten in verband met de Diensten en de toegang tot de site. Enige frauduleuze, beledigende, illegale of anderszins ongewenste activiteiten zijn grond voor ontbinding van het recht van Gebruiker op diensten of toegang tot de Site. Gebruiker mag geen mededelingen plaatsen of verzenden die ontworpen zijn of bestemd zijn om wachtwoord, account of privé-informatie te verkrijgen van een andere deelnemer. 


Garantie 
Voor zover maximaal toegestaan op grond van de wet wijst de vennootschap, haar dochter- en moederondernemingen, filialen, medewerkers, bestuurders, uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en garanties af , expliciet en impliciet, over de website, inclusief, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor en bepaald doel, of niet-inbreuk.  De gebruiker erkent dat het gebruik van de site en de services en de content geschiedt voor zijn / haar eigen eigen risico en dat de diensten, inhoud, site en software worden gebruikt op "AS IS" basis,  zonder enige garantie , expliciet noch impliciet.
Het bedrijf biedt de site aan op een commercieel redelijke basis en kan niet garanderen dat u toegang krijgt tot de site.  De informatie en diensten kunnen fouten , onjuistheden, problemen of andere beperkingen bevatten. U erkent dat u de site en diensten op eigen risico gebruikt en dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor eventuele schade die voortvloeit uit  uw toegang tot  (of verlies van toegang tot of verlies van gebruik van ) de site, inclusief zonder beperking enige schade aan een van uw computers of gegevens. 

U erkent uitdrukkelijk dat u geen recht, gevestigd in eigendommen of anderszins, verkrijgt tot alle gegevens gecreëerd door of gegenereerd door uw toegang tot of gebruik van de site en/of de diensten.  U erkent dat er een risico bestaat op verlies van data , met inbegrip van catastrofistische disk storingen die kunnen leiden tot verlies van alle gegevens. U aanvaardt dat u de vennootschap niet verantwoordelijk zult stellen voor eventuele schade die voortvloeit uit dergelijk verlies.


Beperking van aansprakelijkheid 
In geen geval zal de vennootschap, haar dochter-of moederondernemingen, functionarissen, filialen en/of medewerkers aansprakelijk zijn met betrekking tot de website of de diensten voor (I) een bedrag in zijn totaliteit hoger dan de vergoeding door de Gebruiker daarvoor; (II) winstderving , verloren gegane gegevens of het niet nakomen van een verplichting zoals maar niet beperkt tot goede trouw en redelijke zorgplicht , als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de website en de diensten,  of (III) enige indirecte, incidentele, speciale, morele of gevolgschade van welke aard dan ook.   Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige dienst of product van derden aangeboden via de site en zal geen partij zijn voor op of een of andere wijze verantwoordelijk zijn voor controle op transacties tussen u en een derde partij die producten of diensten levert U erkent dat deze beperking van aansprakelijkheid een redelijke verdeling is van het risico een fundamenteel element vormt van de basis van de overeenkomst tussen u en de onderneming. U erkent dat de Site en de Diensten niet worden geleverd zonder deze beperkingen. 


Schadevergoeding
U erkent en gaat ermee akkoord dat het moeilijk zou zijn om het exacte bedrag vast te stellen van de schadevergoeding dat bedrijf zou lijden als gevolg van de diefstal van de inhoud, vooral als de gestolen inhoud is benut voor commercieel gebruik op een website of een ander digitaal medium . Daarom bent u het ermee eens dat, in het geval u content steelt, kopieert of zonder toestemming gebruikt of anderszins verduistert, de Vennootschap gerechtigd is tot een schadevergoeding door u te voldoen ten bedrage van vijfduizend euro (EUR 5.000,00) per afbeelding of beeld, en twintig duizend euro per game, (EUR 20.000,00), per uitoefening of toepassing die wordt gestolen, gekopieerd zonder vergunning of anderszins verduisterd. U gaat ermee akkoord dat dit bedrag een redelijke, minimale, raming is van de schade die vennootschap zou lijden, maar op geen enkele manier een beperking is van de werkelijke schade, indien deze wordt nagestreefd door de Vennootschap. 

Elke actie van de onderneming om deze sectie ten uitvoer te leggen zal niet gezien worden als het afstand nemen van het recht van de vennootschap, ter beoordeling van de vennootschap, om iedere en alle vormen van herstel die beschikbaar zijn binnen deze overeenkomst of de wet. 


Onherstelbare schade 
U erkent en gaat ermee akkoord dat elke feitelijke of dreigende schending van deze overeenkomst of inbreuk op eigendomsrechten of andere rechten van derden door u  onherstelbare schade zou toebrengen aan de Vennootschap en de Vennootschap kan dan ook een voorlopige voorziening treffen zonder enig extra bewijs van onherstelbare schade of letsel.


Vrijwaring 
Gebruiker vrijwaart de Vennootschap, haar moeder- en dochterondernemingen, filialen, functionarissen en / of werknemers, en stelt deze schadeloos,  met inbegrip van het betalen van de kosten en honoraria van advocaten, van elke claim of eis die door derden ontstaat als gevolg van of voortvloeiend uit de toegang van de Gebruiker op de site, gebruik van de Diensten, de schending van de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker  of de inbreuk door de Gebruiker of derden met behulp van de account (s), van enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit. 


Medische disclaimer
De producten en diensten en overige content beschikbaar op de site zijn geen poging om geneeskunde uit te oefenen of het bieden specifiek medisch advies. Gebruik van deze site is niet vast te stellen als een arts-patiënt relatie. Elke medische informatie en links op de Site, ongeacht of die door de Vennootschap of door contract van externe leveranciers, is bedoeld voor uw gemak. Daarnaast kan de site links bevatten naar externe websites. Overleg met uw arts.


Gebruik van de blog 
Door het plaatsen van een bericht, het uploaden van een bestand, of het plegen van enige andere vorm van communicatie via de blog of de site, verleent u de Vennootschap een eeuwigdurende, royalty-vrije en onherroepelijk recht en licentie om een dergelijk plan, idee, mogelijkheden, berichten, bestanden of mededelingen te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren , vertalen, distribueren, overbrengen, publiekelijk openbaar te vertonen, uit te voeren, in sublicentie te geven, creëren van afgeleide werken, over te dragen en te verkopen. U bovendien akkoord met de volgende regels die verband houden met uw gebruik van het blog gedeelte van de site: 

- niet te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen. 
- u zich niet voor te doen als een persoon of organisatie, met inbegrip van, bijvoorbeeld, een medewerker van de Vennootschap, een site manager, of valselijk beweren of anderszins uw relatie verkeerd voordoen met een persoon of entiteit. 
- geen berichten plaatsen met materiaal dat ongeschikt is, lasterlijke, inbreukmakende, obscene of onfatsoenlijke berichten. Dit omvat alle inhoud die een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij schendt. U gaat ermee akkoord dat u duidelijk maakt wanneer  u anderen citeert of parafraseert met  materialen die eigendom zijn van anderen. 
-  u zult geen bestanden uploaden die oorzaak kunnen zijn van virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's die nadelig kan zijn voor de werking van een ander's computer. 
- u zult geen competities uitvoeren, kettingbrieven distribueren, of uitvoeren van "piramidespelen" of "multi-level marketing programma's." 
- u zult geen van toepassing zijnde lokale, provinciale, nationale of internationale wet overtreden in verband met uw gebruik van de blog.

Als u vermoedt dat iemand de bovenstaande regels overtreedt, kunt u uw uw bezorgdheid uiten in een bericht naar: info@braingymmer.com


Verboden gebruik
Zonder enige beperking voor andere verboden gebruik elders in deze overeenkomst, is het u verboden enig echtheidskenmerk van de Site of Dienst te schenden, inclusief, maar niet gelimiteerd tot , de volgende vormen van schending: 

(A) de toegang tot inhoud of gegevens die niet bedoeld zijn voor u, of inloggen op een server of account waarvoor u niet bevoegd bent om toegang; 
(B) proberen de kwetsbaarheid van de diensten te onderzoeken , dan wel in verband hiermee het systeem of netwerk testen, of om de beveiliging of authenticatie te schenden zonder de juiste vergunning; 
(C) het verstoren van de service naar elke gebruiker, host of netwerk, inclusief, zonder beperking, door middel van het indienen van een virus op de Site of de Services, overbelasting, "flooding", "spamming", "mail bombing", of "crashen "; 
(D) het gebruik van de Site of Diensten om ongevraagde e-mail toe te sturen, inclusief, maar niet beperkt tot,  promoties of advertenties voor producten of diensten; 
(E) het vervalsen van een TCP / IP packet header of een deel van de header informatie in een e-mail of in het gebruik van een posting van de Diensten, of 
(F) proberen te wijzigen, reverse-engineeren, de-compileren, demonteren of anderszins trachten te reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm van de broncode die wordt gebruikt door de Vennootschap bij  het leveren van de Site of Diensten. Elke schending van systeem-of netwerkbeveiliging kan u onderwerpen aan aanzienlijke civiele en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid. 


Privacybeleid 
Het privacybeleid van de vennootschap wordt hierbij door verwijzing opgenomen in de Algemene Voorwaarden. U dient het privacybeleid te lezen door hier te klikken. 


Het auteursrecht 
Alle beschikbare informatie door en vanuit de Site is het eigendom van het bedrijf en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten voorbehouden. U mag geen informatie reproduceren, doorgeven, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren die u van de site verkrijgt, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap. U heeft recht om de informatie van de site alleen te gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 


Uitvoerbaarheid afstand 
Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is, zal dat deel worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke intentie van een van de partijen te weerspiegelen, en zal worden beperkt of geëlimineerd tot het noodzakelijke minimum , zodat de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en uitvoerbaar zijn. De overige delen blijven in volle kracht. Een verklaring van afstand door beide partijen van enige bepaling of voorwaarde van deze Overeenkomst of enige schending daarvan in een bepaald geval, zal geen afstand doen van een dergelijke bepaling of voorwaarde of een daarop volgende inbreuk. 


Eis van arbitrage
Door het gebruik van de website of de diensten of door het downloaden van de inhoud of het registreren voor de diensten, gaat u ermee akkoord dat het bedrijf, voor zover toegestaan door de wet, arbitrale claims zal oplossen via justitiële arbitrage en mediation in Nederland.

Zoals gebruikt in deze overeenkomst is een "arbitrale claim"  elke claim of geschil dat u heeft tegen of met de vennootschap,  gevrijwaarde partijen en elke andere claim die het bedrijf heeft tegen u als gevolg van of met betrekking tot deze overeenkomst, de site, de diensten of reclame met betrekking tot  de site of haar diensten, inclusief de afdwingbaarheid van deze overeenkomst om te arbitreren, maar specifiek met uitzondering van:  Claims van de vennootschap om haar intellectuele eigendom af te dwingen en/of oneerlijke concurrentie te voorkomen of op te lossen, het onjuist gebruiken van bedrijfsgeheimen, ongeautoriseerde toegang, fraude of computer fraude en/of  industriële spionage. Bovendien is geen partij uitgesloten van het zoeken naar oplossingen bij een Nederlandse rechtbank voor voorlopige rechtsmiddelen, waaronder tijdelijke orders of voorlopige voorziening, tijdelijke straffen, in afwachting van arbitrage of rechtsgang, voor het bedrag zoals maximaal toegestaan.  


Diversen 
Het  niet uitoefenen van rechten in deze zal niet worden gezien als het afstand doen van enig recht op grond hiervan.  De Vennootschap is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen waar een dergelijk verzuim het gevolg is van een oorzaak buiten de redelijke controle van de vennootschap, inclusief, zonder beperking, mechanische, elektronische of communicatie falen of degradatie (met inbegrip van lijn "ruis" storing). De Vennootschap kan de Algemene Voorwaarden vrijelijk toewijzen. De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

Beide partijen komen overeen dat de Algemene Voorwaarden de volledige en exclusieve verklaring zijn van het wederzijdse begrip van de partijen en dat deze dienen ter vervanging en annulering van alle voorgaande schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, communicatie en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van de Algemene Voorwaarden. Als er een conflict tussen de Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en regels zoals vermeld door de Vennootschap op de site, zal het bedrijf de het conflict naar eigen goeddunken oplossen. Geen agentschap, partnerschap, joint venture of dienstverband wordt geschapen als gevolg van de Algemene Voorwaarden en u heeft geen autoriteit van welke aard ook de Vennootschap te binden in enig opzicht.


Identiteit van de Onderneming
Dezzel Media B.V.  handelend onder de naam: BrainGymmer
Adres: Weteringpad 7
3762EN Soest 
Tel: 036-7116158
KvK-nummer :  39082402
BTW-identificatienummer: NL813053158B01